Day: January 2, 2018

ปณิธานปี ๒๕๖๑

ส้งท้ายปีเก่าด้วยการรีวิวชีวิตที่ผ่านมาพอเริ่มต้นปีใหม่ก็ไม่รอช้าที่จะมาตั้งปณิธานของปีนี้กัน แม้ของหลายๆปีที่ผ่านมาจะล้มเหลวไม่เป็นท่าแต่เราก็ยังคงตั้งใจมันไปทุกๆปี อย่างน้อยก็ทำให้เราได้เห็นความเปลี่ยนแปลงและความตั้งใจของเราในแต่ละปี สำหรับปีนี้ก็มีความตั้งใจหลายอย่างมาก ลิสท์ได้เป็นข้อๆดังนี้